“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

อนุบาลสิกขาเอเชีย

อนุบาลสิกขาเอเชีย ได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่ชุมชนสวนพลูถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 2547 โดยมูลนิธิฯ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ อนุบาลสิกขาเอเชียมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรหลานระหว่างเวลาการทำงานของผู้ปกครอง

อนุบาลสิกขาเอเชียจัดการเรียนการสอนเน้นแบบมอนเตอสเซอรี่ สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบ 6 เดือนขึ้นไป
ด้วยการใช้กิจกรรมห้องสมุดเป็นสื่อ เช่น การเล่านิทาน การส่งเสริมการอ่าน การฝึกให้เด็กเล่นละครหุ่น
รวมถึงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและการฝึกอบรมทางวัฒนธรรม เป็นต้น
ทางมูลนิธิสิกขาเอเชียยังได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กในชุมชนให้มีโอกาสได้เรียนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเรียนอีกด้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นโครงการที่ทางมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี
ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ประสบกับภาวะยากจนและไม่สามารถนำบุตรหลานเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

ภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ เด็กๆจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาเสริมสร้างทักษะและจินตนาการตามวัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบต่อไป
เด็กๆจะได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาการด้านร่างกายและความคิดอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯยังจัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กๆ เพื่อฝึกให้พวกเขาเหล่านั้นรู้จักกล้าแสดงออก รับผิดชอบ มีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี มีความสุขและรู้จักเข้าสังคม

ศูนย์พัฒนาฯจะทำหน้าที่ช่วยดูแลเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง – 6 ปี เด็กๆทุกคนจะได้รับความรัก
ความอบอุ่นและการดูแลจากบุคลากรและอาสาสมัครในศูนย์พัฒนาฯที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กทั้งในประเทศไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนผ่านการติดตามและประเมินผลการทำงานโดยมูลนิธิฯ

ในอดีต มูลนิธิได้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการ จำนวน4 ศูนย์ ได้แก่

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรแสง จ.พะเยา จำนวนเด็กทั้งสิ้น 85 คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข จ.พะเยา จำนวนเด็กทั้งสิ้น 70 คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย จ.สุรินทร์ จำนวนเด็กทั้งสิ้น 200 คน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแป๊ะโย้ย จ.พังงา จำนวนเด็กทั้งสิ้น 20 คน

อย่างไรก็ดีทางมูลนิธิฯได้ถ่ายโอนการจัดการศูนย์พัฒนาฯ ดังกล่าวให้กับหน่วยงานท้องถิ่นภายหลังจากที่มูลนิธิฯ
ได้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในชุมชนนั้นๆ ให้สามารถบริหารจัดการศูนย์พัฒนาฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้วยพื้นฐานแนวคิดในการให้ชุมชนสามารถรับผิดชอบ ตัดสินใจและพึ่งพาตนเองได้

ในปัจจุบันจึงมีแค่เพียงอนุบาลสิกขาเอเชีย สวนพลู ซึ่งมูลนิธิฯยังให้การสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนและสนับสนุน
ด้านการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้มูลนิธิฯอยู่ระหว่างการผลักดันให้คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ
บริหารจัดการต่อไป ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

นอกจากนี้ ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯยังได้เป็นผู้ประสานงานหางบประมาณมาสนับสนุนงานก่อสร้าง
และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก อีกด้วย