“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

OFIICIAL ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้ง 3 พื้นที่ นั้น บัดนี้ได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระกับอุดมศึกษาประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายพสุธา วงค์ด้วง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.นางสาววนิดา หินบุดดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.นายสิริวิชญ์ มณีจินตนา คณะการแพทย์บูรณาการ สาขากายบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4.นางสาวศศิภา พานผูกมิตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5.นางสาวเบญจมาศ แซ่จาง คณะสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าวได้ติดต่อกลับผ่านทางอินบ๊อกซ์ เพจ Sikkha Asia Foundation เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียนทุนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564