“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

OFFICIAL ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2565 ซึ่งทางมูลนิธิได้ทำการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาซึ่งได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.นางสาวทักษิณา ปิ่นคำ คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.นางสาวกรวิกา บุญต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา
4.นายธนวัฒน์ ไพศาลมงคลกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5.นางสาวพรนภา ทรัพย์เทา คณะ สถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ สาขา ศิลปกรรมมีเดียอาร์ตและอิลัสเตชั่นอาร์ต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ติดต่อกลับมายังมูลนิธิสิกขาเอเซียเพื่อทำการยืนยันสิทธิการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาโดยมีช่องทางดังนี้

Facebook : Inbox เพจ Sikkha Asia Foundation
โทรศัพท์ : 02-2497567 ต่อ 16