“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ห้องสมุดเคลื่อนที่

ด้วยแนวคิดในลักษณะเดียวกับโครงการห้องสมุดชุมชน โครงการห้องสมุดเคลื่อนหรือ “โครงการหนังสือเพื่อเด็กทุกคน” ถือเป็นโครงการต่อเนื่อง
เพื่อช่วยให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการของห้องสมุด โดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จะเดินทางไปพบกับเด็กๆ พร้อมกับหนังสือ และกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ เด็กและเยาวชนอายุ 2 – 15 ปี ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ 4 คัน เพื่อใช้เดินทางไปยังจุดหมาย ได้แก่ โรงเรียน หมู่บ้านหรือชุมชน ประมาณ 250 – 300 ครั้ง/ปี

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ จะออกเดินทางเพื่อนำหนังสือไปให้บริการเด็กและเยาวชนพื้นที่ละ 2 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ รถห้องสมุดยังได้ออกเดินทางไปพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆ เพื่อเด็กๆ
อาทิเช่น การเล่านิทาน การแสดงละครหุ่น การจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ การวาดรูประบายสี ตลอดจนการแนะนำหนังสือดีแก่เด็กและผู้ปกครอง

ทั้งนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัดตาก บริเวณเขตชายแดนไทย-พม่า เนื่องจากมีเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยอีกเป็นจำนวนมาก
ที่ไม่สามารถมีโอกาสรับการศึกษา ที่มีคุณภาพ เนื่องจากขาดแคลนหนังสือ และบุคลากรด้านการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะความรู้ได้