“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ทุนการศึกษา

มูลนิธิสิกขาเอเชีย ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งประสบปัญหา อาทิเช่น กำพร้า ผู้ปกครองหย่าร้างและถูกทอดทิ้ง เจ็บป่วยเรื้อรัง
หรือยากจนมากกว่าปกติ รวมทั้งการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลจากสถานศึกษา
และการช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกรณีฉุกเฉิน เช่น ประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ จะดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ผู้ประสานงานโครงการ สามารถติดตามผลจากการให้ความช่วยเหลือและการอบรมด้านต่างๆ
เช่น การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และยาเสพติด การจัดกิจกรรมเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน ร่วมกับนักเรียนทุนได้
นอกจากนี้ ในแต่ละปี มูลนิธิฯ จะคัดเลือกนักเรียนทุนจำนวนหนึ่ง ให้ไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆทั้งในพื้นที่ของตนเองและต่างจังหวัด

คณะกรรมการของทางมูลนิธิฯจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแบบปีต่อปี โดยแบ่งประเภทของทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือ

  • ทุนการศึกษาทั่วไป : จำนวน 440 ทุน แบ่งเป็น พื้นที่กรุงเทพฯ 51 ทุน พื้นที่จังหวัดพะเยา 148 ทุนและจังหวัดตาก 213 ทุน ทั้งนี้นักเรียนผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี (ไม่ต่ำกว่า 2.5/4.0) และมีความประพฤติดี
  • ทุนบ้านพักนักเรียน : จำนวน 28 ทุน สำหรับนักเรียนในบ้านพักนักเรียน จ.พะเยา
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา : 25 ทุน ทั้งนี้นักเรียนผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี (ไม่ต่ำกว่า 3.0/4.0) และมีความประพฤติดี
  • ทุนพิเศษ : เพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาและ/หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในกรณีฉุกเฉิน
ระดับชั้นเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายอุดมศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉิน
จำนวนเงิน(บาท)4,0004,00025,000พิจารณาเป็นกรณี

จำนวนเงินสนับสนุนทุนการศึกษานั้น จะมีการแบ่งตามระดับชั้นเรียน ซึ่งสามารถดูได้จาก สถิติการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาถ้าคุณมีจิตอาสาหรือต้องการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในโอกาสพิเศษต่างๆ