“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

บ้านพักนักเรียน

มีเด็กในถิ่นทุรกันดารอีกเป็นจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา
เป็นเหตุให้การเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านและโรงเรียน เป็นประจำทุกวันนั้นไม่สามารถทำได้
มูลนิธิสิกขาเอเชียได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการบ้านพักนักเรียนขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้เด็กๆ เหล่านั้น มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษา และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านความรู้ตามหลักสูตรการศึกษา ทางมูลนิธิฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆ
เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง การเป็นผู้นำ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม เช่น การปลูกผัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์
เพื่อใช้อุปโภคในบ้านพัก การเป็นอาสาสมัครให้กับโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ การเล่นละครหุ่น และการเล่านิทานให้น้องๆ
ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม

ปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ บริหารจัดการโครงการบ้านพักนักเรียนเพียงแห่งเดียว คือ “บ้านพักนักเรียนสันติ”
อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นในปี 2540

บ้านพักสันติสามารถรองรับเด็กๆ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ อาศัยอยู่จำนวน 50 คน
โดยเด็กนักเรียนเหล่านี้ จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมทั้งอาหารอีกด้วย

ทั้งนี้ในอดีต ทางมูลนิธิฯ ได้บริหารจัดการบ้านพักนักเรียนจำนวนอีก 2 แห่ง คือ

  • บ้านพักนักเรียนอิงโขง จังหวัดเลย
  • บ้านพักนักเรียนบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์

อย่างไรก็ดีทางมูลนิธิฯ ได้ยุติการดำเนินงานของบ้านพักทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการพัฒนาในเวลาต่อมา

บ้านพักนักเรียนสันติ 136 หมู่ 5 ต. นาปรัง อ. ปง จ. พะเยา 56140
โทรศัพท์ 054-429502