“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ห้องสมุดชุมชน

เราเชื่อว่าห้องสมุดมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาความรู้ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มูลนิธิสิกขาเอเชีย ได้เข้าไปดำเนินงานนั้น
เด็กๆ ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงหนังสือ สื่อการศึกษาต่างๆ หรือบุคคลที่สามารถให้คำแนะนำในการอ่านหนังสือได้
โครงการห้องสมุดจึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ห้องสมุดเป็นศุนย์กลางของชุมชน บรรณารักษ์ของทางมูลนิธิฯ จะทำการคัดสรรหนังสือดีไว้ให้กับผู้อ่าน ซึ่งโดยมากจะเป็นหนังสือสำหรับเด็ก

นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ เรายังมุ่งหวังให้ห้องสมุดเป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมสันทนาการ และให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าใช้ ด้วยกิจกรรมและบริการต่างๆ
อาทิ การเล่านิทานสำหรับเด็ก มุมของเล่น และมุมอ่านหนังสือของผู้ใหญ่ นอกจากนี้ทางห้องสมุดยังจัดให้มีการสอนดนตรี และนาฏศิลป์ไทยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีกด้วย

การใช้เวลาว่างในห้องสมุดยังมีส่วนช่วยให้เด็ก และเยาวชนอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น ยาเสพติด นอกจากนั้นเด็กๆ ยังจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องของระเบียบ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด
ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะให้เด็กๆรู้จักรับผิดชอบ รู้จักการอยู่ภายใต้ระเบียบวินัย เพื่อพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

ห้องสมุดของมูลนิธิสิกขาเอเชีย ยังถือเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดการห้องสมุด การสอนเชิงนันทนาการ การผลิตสื่อการสอนให้แก่ครูและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ บริหารจัดการห้องสมุด 2 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ ห้องสมุดบ้านนิทาน ชุมชน 70 ไร่ คลองเตย และห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิง เขตยานนาวา

ทั้งนี้ในอดีต ทางมูลนิธิฯได้สร้างและบริหารจัดการห้องสมุดจำนวนอีก 7 แห่งด้วยกัน คือ

  • ห้องสมุดบ้านเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
  • ห้องสมุดบ้านสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
  • ห้องสมุดบ้านพรุเตียว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
  • ห้องสมุดวัดสามัคคีธรรม อ.คุระบุรี จ.พังงา
  • ห้องสมุดบ้านในไร่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
  • ศูนย์การเรียนรู้แสงไทร อ.ปง จ.พะเยา
  • ห้องสมุดชุมชนสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ดีทางมูลนิธิฯ ได้ถ่ายโอนการจัดการห้องสมุดดังกล่าว ให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากที่มูลนิธิฯ ได้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในชุมชนนั้นๆ
ให้สามารถบริหารจัดการห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยพื้นฐานแนวคิด ในการให้ชุมชนสามารถรับผิดชอบ ตัดสินใจและพึ่งพาตนเองได้

เวลาทำการของห้องสมุด

วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 17.00 น.