“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาประจำปี 2566

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาประจำปี 2566
คุณสมบัติ
1.กำลังสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีจิตอาสาช่วยงานชุมชนหรือโรงเรียน
4.เคยเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิสิกขาเอเซีย หรือ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ดังนี้
4.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ (สวนพลู,เชื้อเพลิง)
4.2.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
4.3.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว
2.สำเนาผลการเรียนพร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาใบประกาศนียบัตร
สถานที่ขอรับใบสมัคร
1.พื้นที่กรุงเทพฯ : สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซียคลองเตย,ห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิง
2.พื้นที่ตาก : โรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนในอำเภอท่าสองยาง
2.1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
2.2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
2.3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
2.4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
2.5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
2.6. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
2.7. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
2.8. โรงเรียนบ้านแม่สละ
3.พื้นที่พะเยา : บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สามารถขอรับและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566