“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2566

มูลนิธิสิกขาเอเซียประกาศรับสมัครนักเรียนทุนระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2566
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังนี้
1.1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นป.6 มีความประสงค์ศึกษาต่อชั้น ม.1
1.2.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.3 มีความประสงค์ศึกษาต่อชั้น ม.4
1.3.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1 หรือ ม.4
2.มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า2.80
3.มีฐานะยากจน/ครอบครัวมีรายได้น้อย
4.มีความประพฤติเรียบร้อย
5.มีภูมิลำเนาดังนี้
5.1.พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ(เชื้อเพลิง/สวนพลู)
5.2.พื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
5.3.พื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว
2.สำเนาผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาใบเกียรติบัตร(ถ้ามี)
สถานที่ขอรับใบสมัคร
1.พื้นที่กรุงเทพฯ : สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซียคลองเตย,ห้องสมุดชุมชนเชื้อเพลิง
2.พื้นที่ตาก : โรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนในอำเภอท่าสองยาง
2.1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
2.2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
2.3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
2.4. โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
2.5. โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
2.6. โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
2.7. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
2.8. โรงเรียนบ้านแม่สละ
3.พื้นที่พะเยา : บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สามารถขอรับและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566