“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

“มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดกิจกรรมอบรมครูพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

วันที่ 22 กรกฏาคม 2566 มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดกิจกรรมอบรมครู พื้นที่กรุงเทพฯ หัวข้อ สนุกกับหนังสือภาพและสื่อนิทานสำหรับเด็ก โดยวิทยากร เมล็ดฝัน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ให้กับครูจาก ศูนย์เด็กเล็กในเขตคลองเตย,สาทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป ขอบพระคุณ TheSeekFund ผู้สนับสนุนงบประมาณครั้งนี้

สนับสนุนกิจกรรมของเรา กสิกรไทย 017-2-53836-3