“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มอบการศึกษาสู่เด็กไร้สัญชาติ

คลิปข่าวสัมภาษณ์ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บนเขาบริเวณพรมแดนของประเทศไทยและพม่า ณ.อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จากภาพข่าวทำเห็นว่าชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและมีผู้ไม่มีสัญชาติจำนวนมาก