“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2563

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2563 และได้ทำการลงเยี่ยมบ้านเพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการพิจารณาคุณสมบัตินั้น บัดนี้ได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายอนุสรณ์ แก้วบุญทา ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร(การเงิน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.นายเมษสราญ อึ๊งบงกช ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
3.นางสาวญาณนรี กองสิน ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4.นางสาวภัทรวดี ทานประสิทธิ์ ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
5.นางสาวจันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 5 คน ได้ติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการยืนยันสิทธิการรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามช่องทางดังนี้
1.ทางFacebook : Sikkha Asia Foundation หรือToss Tossapol
2.ทางโทรศัพท์ : 087-807-7544 หรือ 02-249-7567-8 ต่อ 16