“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ค่ายนักเรียนทุนจิตอาสา “ไทยไม่ต่างกัน ปันด้วยน้ำใจ”ปีที่ 3

มูลนิธิสิกขาเอเซียโดยการสนับสนุนจากสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยได้จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนจิตอาสา”ไทยไม่ต่างกัน ปันด้วยน้ำใจ”ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2563 ณ บ้านพักนักเรียนสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนทุนบ้านพักสันติ นักเรียนทุนทั่วไปจากโรงเรียนราชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าจำนวน 42 คน
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีรูปแบบกิจกรรมคือ กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักสันติ อาทิ การปรับปรุงสนามบาส การปลูกต้นไม้รอบสระน้ำของบ้านพักและบริเวณด้านหลังของหอพักชาย การปรับภูมิทัศน์ในบริเวณทางเข้าบ้านพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บ้านพักมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพัก มีความสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้นและจะทำให้ให้นักเรียนที่อาศัยอยู่ในบ้านพักสันติ ได้อยู่อย่างมีความสุข เนื่องจากบ้านพักมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและมีสถานที่ๆสามารถอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้แล้วการจัดค่ายในครั้งนี้ยังได้ออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ของการจัดค่ายโดยเริ่มจากการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยการปลูกป่าร่วมกับชาวบ้านบ่อค้าง โดยการปลูกต้นสักเป็นจำนวน 200 ต้น เพื่อส่งเสริมความมีจิตอาสาของนักเรียน และเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนทุนและชาวชุมชนในหมู่บ้านบ่อค้างมากยิ่งขึ้น และยังได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ โครงการหลวงหมู่บ้านปังค่า เพื่อให้นักเรียนทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครอบครัวมีอาชีพเป็นเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการดูงานในครั้งนี้ไปปรับใช้สำหรับการเกษตรในครอบครัวของนักเรียนได้ต่อไป
นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้วยังได้มีกิจกรรมเกมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่ของนักเรียนทุนตลอดจนสร้างความสนุกสนามในระหว่างกิจกรรม 2 วัน  1 คืน โดยได้จัดให้เป็นกิจกรรมการเข้าฐาน จำนวน 4 ฐาน อาทิ เกมเป็ดชิงบ้าน เกมกู้ระเบิด เกมวาดรูปเป็นหมู่คณะ และเกมใบ้คำ  และอีก 1 และนอกเหลือกิจกรรมเกมกลุ่มสัมพันธ์แล้วยังได้มีกิจกรรมการทำอาหารของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นการทำอาหารร่วมกันของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นอาหารของเพื่อนในกลุ่มอื่นๆซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เข้าร่วม เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่นักเรียนได้ประกอบอาหารให้กับเพื่อนๆในค่ายได้รับประทานร่วมกัน
มูลนิธิสิกขาเอเซียขอกราบขอบพระคุณสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่ได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน