“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดพิธีมอบทุนการศึกษา 3 พื้นที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเซียโดยโครงการทุนการศึกษาได้จัดพิธีมอบทุนการภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565 ทั้ง 3 พื้นที่โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพฯ

จัดขึ้นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซียคลองเตย  โดยได้รับเกียรติจากคุณ โมโตฮิสะ ฮิดะ กรรมการบริหารบริษัทนิคอนประเทศไทยจำกัดได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และ ได้รับเกียรติจาก คุณโอตะ กรรมการสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย คุณมูราคามิ เลขาธิการสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบทุนด้วยเช่นกัน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯนั้นได้ให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 34 ทุน และ อุดมศึกษาจำนวน 7 ทุน รวม 41 ทุน

2.พื้นที่พะเยา

จัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก คณะสหภาพแรงงานโรงไฟฟ้าคิวชู ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก เข้าร่วมพิธี โดยพื้นที่พะเยานั้นได้ให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมจำนวน 145 ทุน และ ระดับอุดมศึกษาจำนวน 5 ทุน

3.พื้นที่ตาก

ขัดขึ้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธ สุขสิริ นายอำเภอท่าสองยางได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ได้รับเกียรติจากคุณสุทินธ์ คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คุณณัฐพล ทองดีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง คุณมิสะ ทากากิ เลขานุการโท หัวหน้าโครงการจีจีพี และคณะจากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี โดยในพื้นที่ตากมีนักเรียนทุนระดับมัธยม 169 คน และทุนระดับอุดมศึกษา 8 คน