“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ในพื้นที่พะเยา

ในช่วงวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิกขาเอเซีย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้แบ่งเป็น 2 วันคือ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุน 4 โรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษาปกติและทุนการศึกษาฉุกเฉินอันเนื่องมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนพญาลอวิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24

 นอกจากการมอบทุนตามโรงเรียนแล้วยังได้ทำการสอบถามข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเช่นกัน 

ส่วนในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นั้น ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ บ้านพักสันติ อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยในครั้งนี้นักเรียนทุนที่อยู่ใน 4 โรงเรียนข้างกล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ต้องเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องจากเพื่อลดความแออัดของสถานที่และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนของวันที่ 5 นั้น ได้ทำการมอบทุนการศึกษา และทุนการศึกษาฉุกเฉินให้กับนักเรียนอีก 8 โรงเรียนที่ไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในระดับอุดมศึกษาด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้แล้วพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นั้น ทางบริษัทนิคอน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการทุนการศึกษานั้นได้ส่งสาสน์แสดงความยินดีมายังนักเรียนทุนด้วยเช่นกัน