“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

มูลนิธิสิกขาเอเซียจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา การแพร่ระบาดของโรคนั้น ได้ส่งผลกะทบให้โรงเรียน ได้เลื่อนการเปิดการเรียนการการสอนจากเดิมเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม เปลี่ยนเป็นเดือนกรกฏาคม จัดรูปแบบการเรียนสลับวันเรียน หรือการจัดห้องเรียนให้มีระยะห่าง กันมากขึ้น ตลอดจนการเรียนออนไลน์ในช่วงระหว่างรอการเปิดภาค เรียน แต่การเปิดภาคเรียนทุกการเปิดภาคเรียนนั้น จะมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมาเป็นเงาตามตัวคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนเงินที่ผู้ปกครองต้องให้ไปใช้ในแต่ละวัน

มูลนิธิสิกขาเอเซียได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากการเปิดภาคเรียน จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิสิกขาเอเซียคลองเตย โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Masashi Ono ประธาน Takikawa Welfare Foundation มาเป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจาก Ms.Miyazaki Katsura ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(Jica) Ms.Misa Takaki เลขานุการโทสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

นอกจากนี้แล้วทางบริษัทนิคอน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของโครงการทุนการศึกษาได้ส่งสาสน์แสดงความยินดีมายังนักเรียนทุนทุกคน และนอกจากนี้ได้มีอดีตนักเรียนทุนคือ คุณอทัย ภูบุญลาภ กูนาซีลาน และดร.รุ่งนภา คำอึง อดีตนักเรียนทุน ได้สงวิดีโอสาสน์แสดงความยินดี มายังน้องๆนกเรียนทุนด้วยเช่นกันปัจจุบันมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ให้ทุนการศึกษาในพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวน 42 ทุน แบ่งเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 23 ทุน มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 15 ทุน และ อุดมศึกษา จำนวน 4 ทุน

มูลนิธิสิกขาเอเซียขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เราเชื่อการที่ท่านมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษานี้ จะเป็นการสร้างกำลังให้กับนักเรียนทุน ให้พวกเขาได้ตั้งใจเล่าเรียน เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นเรียนจบและมีอาชีพที่ดีและเป็นคนดีของสังคมต่อไป