“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2566

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นั้น

ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิการเป็นนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษา มูลนิธิสิกขาเอเซียจึงขอประกาศรายชื่อลำดับสำรองเพื่อเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังนี้

1.นางสาวรติกา นภาอรุณรุ่ง ชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอให้นักเรียนติดต่อกลับมายังมูลนิธิสิกขาเอเซียเพื่อยืนยันตัวการเป็นนักเรียนทุน โดยผ่านช่องทางดังนี้
1.Facebookpage : Sikkha Asia Foundation
2.หมายเลขโทรศัพท์ 02-249-7567-8 ต่อ 16