“คนด้อยโอกาสมีการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลการบริจาค

02-2497567-8

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2566

ด้วยมูลนิธิสิกขาเอเซียได้ทำการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปี 2566 โดยทางมูลนิธิฯได้ทำการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อทำการเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณานั้น บัดนี้ได้ทำการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางสาววยากร อุมา ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.นางสาวจิราพร นิตยะโรจน์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ

3.นางสาวน่อปุยเก่  ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4.นางสาวกมลพรรณ ศุภกุลเจริญวนา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

5.นางสาววรัญญา ใจเขียว ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อกลับมายังมูลนิธิสิกขาเอเซียเพื่อยืนยันตัวการเป็นนักเรียนทุน โดยผ่านช่องทางดังนี้

1.Facebookpage : Sikkha Asia Foundation

2.หมายเลขโทรศัพท์ 02-249-7567-8 ต่อ 16